Tietosuojaseloste

Tämän selosteen mukaiset käytännöt ja toiminnot koskevat Comptus Oy:n keräämiä tai hallussaan pitämiä henkilötietoja, joiden osalta olemme rekisterinpitäjä.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Comptus Oy (0973978-4)
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Taina Dahlstedt
  Toimitusjohtaja
  Puh.040-481 7423 (vaihde)
  taina@comptus.fi
 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTLELYN TARKOITUS
  Asiakasrekiseriin kerätään Comptus Oy:lle kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden tai asiakkaiden tiedot
  yhtiöltä pyydetyn tarjouksen tai sovitun toimeksiannon toteuttamiseksi.
  Asiakkaiden osalta tietoja käytetään tietoja antaneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
  yhteyshenkilönä toimivan luonnollisen henkilön sekä Comptus Oy:n kuuluvan yhtiön väliseen
  kommunikointiin, suhteiden luomiseen, sopimussuhteen muodostamiseen, toimeksiannon
  toteuttamiseen sekä asiakkaan ja yhtiön väliseen toiminnan ylläpitoon. Tietojen avulla myös
  varmistetaan luonnollisen henkilön toimivaltuudet toimeksiantosopimuksiin liittyen.
  Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi säädetyn lain mukaisten henkilötietojen
  kerääminen ja käyttö toteutetaan asiakkaiden osalta ainoastaan kyseisen lain määräysten
  mukaisesti ja lain velvoitteiden täyttämiseksi.
 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteriin kerätään asiakkaiden osalta käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja.
  Keräämme tietoja myös verkkosivustomme kävijätietoja Google Analytics -palvelun avulla, jotta
  voimme kehittää sivustoamme paremmaksi ja kohdentaa kävijöille markkinointia.

  Tyypillisesti kerättävät tiedot ovat:
  – luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus
  – puhelinnumero ja sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
  Tietojen kerääminen perustuu asiakkaiden itsensä antamiin tietoihin.
  Tietoja voidaan hankkia myös kolmannen osapuolen ylläpitämistä reksiteristä, johon rekisteröity on
  luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luottamiseksi.
 6. TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOJAN LUOVUTUKSET
  Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee henkilöstöömme kuuluvat henkilöt tehtäviä
  suorittaessaan. Ulkoistaessamme joitain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen
  tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin sopimuksin siitä, että
  tietojasi käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti sekä henkilötietolain asettamin vaatimuksin.
  Saatamme luovuttaa tietoja muutoinkin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai laina tai
  toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme
  osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
  Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen.
  Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista
  suostumusta lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen luovutus on edellytys rekisteröidyn
  tilaaman toimeksiannon toteuttamiseksi. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle saattavat
  koskea myös tilanteita, joissa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella.
 7. TIETOJEN OIKEELLISUUS JA TARKASTUSOIKEUS
  Comptus Oy ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta osapuolelta saadun tiedon oikeellisuudesta.
  Rekisteröity on velvollinen huolehtimaan antamiensa tietojen ajantasaisuudesta.
  Henkilöllä on Henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat
  tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja sekä saada täydentäviä tietoja
  käsittelyn perusteista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon
  korjaamista, täydentämistä ja poistamista. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
  allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.
  Rekisteröity voi kieltää myös henkilötietojen käsittelyn markkinointitarkoituksia varten lähettämällä
  sähköpostia rekisterin yhteyshenkilölle.
 8. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN SEKÄ SUOJAUS
  Säilytämme tietoja palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen
  mukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään niin kauan, kuin se on oleellista ja tarpeellista asiakkaan
  toimeksiantosopimuksen kannalta. Vaikka toimeksiantosopimuksen mukainen toiminta tai
  tapahtuma olisi jo päättynyt, saattaa asiaan liittyen tulla tiedusteluja vielä myöhemminkin.
  Tämän vuoksi joudumme arvioimaan tapauskohtaisesti riittävän säilytysajan.
  Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
  Henkilötietoja sisältävät tulosteet käsitellään tietosuojajätteenä ja säilytetään sekä hävitetään
  siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.